Riana Romale

Englisches Vollblut, geb. 2011, Rappschimmel, Stkm. 168 cm

v. Rosensturm (IRE) xx (v. Monsun xx), aus Royal Sunlight (GB) xx (v. Dashing Blade xx)